Web sitemiz, deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirmek ve (varsa) reklamları görüntülemek için çerezleri kullanır. Web sitemiz ayrıca Google Ads, Google Analytics, YouTube gibi üçüncü taraflardan çerezler içerebilir. Bu web sitesini kullanarak, çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Gizlilik Politikamızı güncelledik, lütfen Gizlilik Politikamızı kontrol etmek için yandaki düğmeye tıklayın.

S4K Medya Reklam Ajansı

Web Tasarım, E-Ticaret, İnternet Reklam, Dijital Pazarlama & E-Dönüşüm

Bu sayfada sitemizde yapılan yazışma, sesli yada görsel iletişim araçları ve diğer araçlar baz alınarak uygulanan sözleşme ve politikalar yer almaktadır.

ZEYTU GROUP (S4K MEDYA REKLAM AJANSI) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Zeytu Group Filmcilik Reklamcılık Yayıncılık İnşaat Gıda ve Bilgi Teknolojileri Şirketi’nin (“Şirket”) resmi internet sitesi olan https://zeytu.com ve https://sfourk.com (“İnternet Sitesi”) adresindeki içeriklerin, kullanıcı/ziyaretçi/üye ve diğer kişiler (“Kullanıcı veya İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında, Kullanıcının Şirket ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir. Anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, yukarıda bahsedilen kişisel verileri; İnternet Sitesi’nde Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi; talep ve şikayetlerini ileten Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi ve Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; Kullanıcı’ya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi; İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, yapılan telefon görüşmelerinin kayıt altına alınarak müşteri memnuniyeti, güvenlik ve kalite standartlarını korumak amacıyla alınması, veri tabanı oluşturulması; Şirket’in kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla Kurum İçi Portal sitesinde paylaşılmış olan ZEYTU GRUP Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kullanıcı’nın açık rızası aranmaksızın Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda sayılan ve Kurum İçi Portal’da paylaşılmış olan ZEYTU GRUP Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları gibi) paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder.

Şirket, Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinin 2.fıkrasına uygunluğu sağlayarak Kullanıcı’nın açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın;

– Kimlik Bilgisini,

– Site içi Hareket Bilgisini,

– Kullanıcı Bilgisini,

– Hukuki İşlem Bilgisini,

– İletişim Bilgisini,

– Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini,

ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ZEYTU Grup’un İnternet Sitesi’ni işletmesi için gerekli olabilecek kişisel verileri işleyebilecektir.

Cookie’ler (Çerezler ve Çerez Politkası)

Cookie, sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri Kullanıcı’nın bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır.

Kullanıcı’nın internet sitesi dolaşımında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin kişisel veriler, aşağıda yazılı amaçlarla ZEYTU GRUP tarafından işlenebilmekte ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Bu bağlamda ZEYTU GRUP, internet sitesi üzerinden Kullanıcı’ya özel hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak; özel tanıtım yapmak; sayfa içeriklerini Kullanıcı’ya göre iyileştirmek; Kullanıcı deneyimini geliştirilmek; promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilir; Kullanıcı’dan toplanan bilgileri işleyebilir ve üçüncü kişiler gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

Kullanıcı, Şirket ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi’nin Hakları

ZEYTU Grup; Kanun’un 10.maddesi uyarınca İlgili Kişi’ye haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

ZEYTU GRUP, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.
Şirket’e Başvuru

İlgili Kişi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Başvuru Formu”) doldurup, Başvuru Formu’nda belirtilen şekilde Şirket’e iletebilir. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, söz konusu taleplerin cevaplanmasını Başvuru Formu’nda belirtilen şekillerde yapabilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Yukarıda açıklanan başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi; Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi

(i) Kişisel verilerin işlenme amaçları gerçekleşmiş veya (ii) gerçekleşme imkanı kalmamış veya (iii) Şirket tarafından Kullanıcı’ya sunulan hizmetin yerine getirilmesi için gerekli süre sona ermiş ya da (iv) ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İş bu kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak gösterilebilmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili bir hakkın kullanılabilmesi için saklanabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ile toplanır ve Şirket veya görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

ZEYTU Grup, veri güvenliğini sağlamak amacıyla;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

d) Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Şirket, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

ZEYTU Grup Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, ZEYTU GROUP İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yazılı tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini, bu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere kullanımını kabul ettiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan eder.

Hasan Tahsin V.D – VKN:861 050 6715
Kazımdirik Mah. 296/2 Sk. No:33 Bornova/İzmir

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

Satıcı Unvan : ZEYTU GROUP FİLMCİLİK REKLAMCILIK YAYINCILIK YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı Vergi No & Vergi Dairesi : 861 050 6715 – Hasan Tahsin V.D.
Satıcı Adına İşlem Yapan : www.zeytu.com
Satıcı Adres : Kazımdirik Mah. 296/2 Sok. No:33 Bornova/İzmir
Satıcı Telefon : 0 232 229 0034 – 332 0874
Satıcı E-Posta Adresi : bilgi@zeytu.com
Satıcı UETS Adresi : 15194-91068-87348

1.2 – ALICI
Alıcı Adı / Firma : [fatura-firma] | [fatura-isim] | (TCKN : [tc-kimlik-no] /VKN: [vergi-numarasi] Vergi Dairesi : [vergi-dairesi])
Alıcı Adresi : [fatura-adres]
Alıcı Telefon : [telefon]
Alıcı E-Posta Adresi : [eposta]

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU
İş bu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün ve kapsamı belirtilen hizmetin, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirtilmesine ilişkindir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1 – Sözleşmenin konusu ürün/hizmet [ADET] sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

Ürün ve Hizmet Bilgisi
Ürün ve Hizmetler :
[urun-listesi]

Sepet Tutarı : [sepet-tutar]
Vergi Tutarı : [vergi-tutar]
Kargo Tutarı : [kargo-tutar]
Toplam Tutar : [toplam-tutar]

3.2 – Sözleşme bedeli taraflarca 000 TL (yazıyla ücret) Türk Lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 7 gün içerisinde ürün ise tamamını ön ödemeli olacak şekilde ödemeli, hizmet ise başlangıç ücretini başlangıç ücreti olan %50’sini ön ödeme ile %50’sini teslim sırasında kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödemesi kararlaştırılmıştır.
ÖDEME ŞEKLİ : [odeme-yontemi]

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu hizmetin ifası ile satıcı borcunu yerine getirmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından teslim adresine dijital ortamdan yada kargo ile gönderilerek teslim edilecektir.
Teslim Adresi : [fatura-firma] | Fatura Adresi : [fatura-adres] | Teslim Adresi : [kargo-adres]

Sözleşmenin konusu hizmetin ifa edildiği adres aşağıda belirtildiği gibidir:
İfa Adresi : www.zeytu.com

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Sözleşme konusu ürünün teslimatına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Teslimat ve hizmetin ifası, sözleşme bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 5 gün içinde yada peşinen ödenmesi halinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 5 gün içinde ödemiş olması halinde, satıcı tarafından teslimat ve ifa yükümü ortadan kalkar.

Fatura, ürünlerin teslimi ve ifa esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

MADDE 6 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarda, alıcının satılanın zilyetliğin devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişcesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

MADDE 8 – AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekte yükümlüdür.

Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik ve niceliğe aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıplarının bulunmasından sorumludur.

Alıcı taraf, teslim aldığı ürünü makul süre içerisinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan üründe satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içerisinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.

Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.

Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olan satıcı taraf, sözleşme konusu taşınır maldaki yada hizmetinde ayıbın süresi içerisinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.

Alıcı taraf satın aldığı ürün/hizmetinde ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafların satıcıya ait olacak şekilde satınlanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.

MADDE 9 – MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı/sözlü olarak bildirecektir.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI
Alıcı, 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Alıcının teslim aldığı tanışır malı yada hizmeti, olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir, aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Cayma hakkının kullanılması halinde kargo bedeli satıcıya aittir. Ancak geri ödemesi mümkün olmayan satılan ürün/hizmet için alıcı adına satın alınmış ürün ve hizmetlerin kullanım hakları devri ile alıcıya devredilerek cayma hakkı kapsamında olmaktadır.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırı aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri görevli ve yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH : [tarih]

ALICI ADI ve İMZA : [fatura-isim] ([fatura-firma]) “dijital ortamda imzalanmıştır”
SATICI YETKİLİ ADI ve İMZA : www.sfourk.com “dijital ortam

KVKK AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
ve/veya

Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

ZEYTU GRUP ve ZEYTU GRUP şirketlerine ve iştiraklerinde,
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya hukuk@zeytu.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

DİJİTAL REKLAM SÖZLEŞMESİ

Tarih : {contract_datestart}
Müşteri NO : {client_id}
Sözleşme NO : {contract_id}
Sözleşme Değeri : {contract_contract_value}

Amaç : Bu sözleşme Müşteri-Dijital Ajans ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:
{client_address} {client_state} {client_city} adresinde mukim {client_company} ({contact_firstname} {contact_lastname}) (Müşteri olarak anılacaktır)
Kazımdirik Mah. 296/2 Sok. No:33 Bornova/İzmir adresinde mukim S4K MEDYA REKLAM AJANSI (Dijital Ajans olarak anılacaktır)

1. Konu ve Kapsam:
Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi, e-ticaret websitesinni oluşturulması, alan adı kaydı, hosting (barındırma) bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

2. Tarafların Yükümlülükleri:
Dijital Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Dijital Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Dijital Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi, aynı anda başka ajans ve firmalarla anlaşma yapmamayı; kabul ve taahhüt eder.

3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:
Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Dijital Ajans’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Dijital Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

4. Gizlilik:
Dijital Ajans, Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü Dijital Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aynı şekilde, Müşteri de Dijital Ajans tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Dijital Ajansın onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

5. Ajans Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi;

(a) Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.
(b) Müşterinin markasına ait başta İnstagram (1 adet hesap) mecraları olmak üzere, bununla sınırlı kalmayıp Google benim işletmem mecralarına yönelik üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini,

Marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını,

Haftanın 6 gününü kapsayacak şekilde günlük 2 içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını kapsamaktadır.

Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.

(c) Dijital Ajans madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar.

5.2 Web Tasarım;

Dijital Ajans, müşteriye ait e-ticaret yada kurumsal web sitesini zamanında teslim etmeyi taahüt eder.

Dijital Aja, Müşterinin web sitesine ilk etapta 100 ürün girişinini yapmayı taahhüt eder

Web sitesi anahtar teslim şeklinde teslim edilir.

Müşteri, Site tesliminden sonra bilgi ve ürün girişi için ek ücret ödeyeceğini kabul eder.

Dijital Ajans, Müşterinin websitesinde 7/24 teknik destek imkanı sunar.

Müşteri, websitesi için her veri girişinin ek hizmetler çerçevesinde olduğunu kabul eder.

6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:
5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri’nin onayı olmadan başlatılamaz.

(1) Onay :
Dijital Ajans, bir kampanya için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

(2) Yetki:

(a) Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, Dijital Ajans’a, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.

(b) Televizyon, sinema ve radyo senaryolarının tahmini film program yapım maliyeti ile birlikte onaylanması, Dijital Ajans’a, yapım kontratları ve oyuncularla sözleşme yetkisini, ses kaydı ile birlikte filmlerin ve yayın programının onaylanması ise onların yayın yetkisini verir.

(c)Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve ilânların onaylanması ile Dijital Ajans ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilânların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. Dijital Ajans, mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği Müşteri’ye zamanında bildirir.

(d) Müşterinin metin veya tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda Dijital Ajansın bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Müşteri tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte Dijital Ajans’a yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Dijital Ajans sorumlu tutulmaz.

(3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar:

Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme isteğinde bulunabilir . Bu durumda Dijital Ajans, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

Düzeltme nedeni Dijital Ajans’tan veya Dijital Ajans’ın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Dijital Ajans açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder.

Dijital Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

(A) Müşteri’nin Dijital Ajans’sa madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Fiyatlandırma :

[sepet]

Sosyal Medya Yönetim Hizmeti Almayanlar İçin Reklam Yönetim Hizmet Bedeli Komisyonu(%30), Sosyal Medya Hizmeti Alanlar İçin Reklam Yönetimi Hizmet Ücreti Komisyonu (%20)dur. Bu komisyonlar toplam tutar üzerinden KDV dahil olarak alınır. talep üzerine bütçe içerisinden yada bütçe ilave alınır.

(B) Proje bazında ücret:

Tasarım, yazılım, aplikasyon, film yapımı, mobil uygulamalar, Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetleri proje çalışması olarak değerlendirilebilecek olup proje çalışmaları tarafların mutabakatları ile işbu Sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacaktır.

(C) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler:
(a) Vergiler,
(b) Müşteri’nin işi için yapılan şehirlerarası ve yurtdışı seyahat giderleri. Proje için yapılan harcamalar.

Ödemeler:
Madde 5.1 kapsamındaki ödemeleri madde 7 A’da yer alan tablodaki hesaplamaya uygun olarak her ayın ilk iş günü gerçekleştirilecektir.

Dijital Ajans, kendi hizmetini finanse eder, Müşteri’nin reklamını finanse etmez.

Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Dijital Ajans tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir.

Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Dijital Ajans tarafından yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır.

Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık %5’tir.

Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamalar yıl sonunda fatura edilir.
Muhasebe Kayıtları:

İşbu Sözleşme süresince;
(a) Taraflar hesap mutabakatı sağlanması bakımından karşılıklı azami kolaylığı gösterir.

(c) Müşteri tarafından Dijital Ajans’tan proje bazında hizmet talep edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme ekinde aksi kararlaştırılmadıkça, Dijital Ajans Müşteri’ye her haftanın Cuma günü fatura iletecektir. İşbu faturanın ödemesi ise takip eden Pazartesi günü Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

(d) İşbu Sözleşme’nin madde 7(b)si kapsamında Müşteri tarafından Dijital Ajans’a komisyon ödemesi gerçekleştirilmesi durumunda Dijital Ajans Müşteri’ye ayrıca komisyon faturası düzenleyecektir.

Malzemenin ve Bağlantıların Devri:

Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip Müşteri’ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu malzeme Dijital Ajans tarafından 1 (bir) yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Dijital Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder.
Hakların Geçerliliği:

Dijital Ajans’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri bu mali hakları devralmak isterse Dijital Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.

Dijital Ajans dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.
Yasalar Karşısında Sorumluluk:
Dijital Ajans’ın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.
Damga vergisi:
İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.
Deliller:
İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Dijital Ajans’ın ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.
15.Tebligat:
Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi:
İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür.

Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir.
Süre
İşbu Sözleşme _/_/__ tarihinden itibaren en uzun hizmet süresi olan 12 (ON-İKİ) ay geçerlidir. Bitiminden 15 (on beş) gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır.

Uyuşmazlıkların Çözümü:
İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.
Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu Sözleşme __/__/___ tarihinde 18 (onsekiz) maddeden oluşmak üzere 2 (iki) nüsha olarak ve dijital ortamda düzenlenmiştir.

Sözleşme Adresi : {contract_link}

Taraflar
İş bu genel kullanım şartları, uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma S4K MEDYA REKLAM AJANSI Kazımdirik Mah. 296/2 Sk. No:33 Bornova/İzmir) ; Ar-ge, Çağrı merkezi ve destek hizmet faaliyetlerini ZEYTU GROUP (Kazımdrik Mah. 296/. Sok. No:33 Bornova/İzmir) adreslerinde yürüten şirketler grubu (Bundan Sonra S4K MEDYA olarak anılacaktır) ile S4K MEDYA ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile S4K MEDYA üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) alan 3. kişiler arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda S4K MEDYA müşteri hesaplarına el koyabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir.
Adı geçen sözleşme S4K MEDYA ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin S4K MEDYA üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile S4K MEDYA arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra S4K MEDYA Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığınızı ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile S4K MEDYA’nın zaman zaman www.sfourk.com isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.
Müşteri ve S4K MEDYA, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, S4K MEDYA Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca S4K MEDYA çalışanlarını veyahut S4K MEDYA ‘nün doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve S4K MEDYA üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.
Müşteri, gerek S4K MEDYA’nın, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgli mevzuata ve S4K MEDYA tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.
ÜCRETLER
Müşteri tarafından satın alınan ve S4K MEDYA tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; S4K MEDYA’dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki yollardan biri ile yapılır: geçerli bir kredi kartı, havale-eft,S4K MEDYA sanal kredi,mobil ödeme,veresiye,paypal.
Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, S4K MEDYA, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler,paypal tarafından gelen itirazlar) Müşteri, S4K MEDYA’nın ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi S4K MEDYA’nın etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabınıza kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydınız da dahil olmak üzere aldığınız tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
S4K MEDYA, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut S4K MEDYA ‘nın Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin S4K MEDYA’da kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.
Alan Adı Süre Uzatımları
Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman – müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı durumlardır. Bunun dışındaki haller için S4K MEDYA alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.
Eğer herhangi bir nedenle S4K MEDYA, Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri S4K MEDYA’nın ödeme almasını onaylamazsa Müşteri S4K MEDYA ’nın yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir.
Müşteri kredi kartı ile alış veriş yapıyorsa S4K MEDYA’nın sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır.
Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, S4K MEDYA’yı arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır.
Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı S4K MEDYA’nın sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Her halükarda, alan adınızın süresini zamanında uzatmazsanız, ilave ücretler uygulanabilir. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de S4K MEDYA’dan alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.
Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, S4K MEDYA’nın, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini kabul etmektedir. Eğer, S4K MEDYA, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, S4K MEDYA Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri S4K MEDYA’ya ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti’ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti: 30 gündür.
Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir.
Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için S4K MEDYA’ya ödeme yapmazsa, alan adı, S4K MEDYA’ya bir geri alım ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 30 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40 USD ile 140 USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise S4K MEDYA, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder.
Eğer Müşterinin alan adı silinirse, S4K MEDYA’ya bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatör’ü Müşteriye alan adını geri alması için 30 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40 USD ile 140 USD arasındadır. Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti’nin bitmesinden önce ödeme yapmazsanız, Müşteri alan adınızın serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini kabul ettiğiniz bilgileriniz dahilindedir.
Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

Alan Adı Backorder Hizmeti
Alan adları ile ilgili yapılan backorder işlemlerinde alan adı silinme sürecinde ise backorder süreci başlar. Bir alan adı sadece bir kişi tarafından firmamızdan backorder yapılabilir. Backorder ile alınan alan adı ilk backorder siparişini geçen, ödemesini yapan müşteriye verirlir. Alan adını birden fazla müşteri backorder yapmış ise ilk sipariş geçen müşteri haricinde kimse alan adını alamaz veya yönetemez. Backorder siparişi geçilen bir alan adı S4K MEDYA üzerinden başka bir müsteri tarafından kayıt edilir ise alan adı kayıt edilen müşteriden alınıp backorder siparişi geçen müşteriye teslim edilir ve backorder fiyatı ile fiyatlandırılır. Backorder ile alınan alan adları başka bir firmaya ilk 1 yıl transfer edilemez. Backorder siparişi geçilen alan adı silinme sürecine girmemiş ise backorder siparişi iptal edilemez. Silinme sürecine girdiği halde backorder olmayan alan adları siparişleri iptal edilerek ücreti müşteriye iade edilir. Backorder ile alınan alan adları hiçbir şekilde silinemez.
SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER
Bu Sözleşme’nin süresi, müşteri, S4K MEDYA aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri S4K MEDYA aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.
Müşteri, S4K MEDYA’nın, bu Sözleşme’de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. S4K MEDYA, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, S4K MEDYA’nın bu Sözleşme’de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri S4K MEDYA ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçerse, S4K MEDYA’ya yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.
GÜNCEL BİLGİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ
Müşteri, uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde S4K MEDYA ‘ye bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, S4K MEDYA’ya başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamamanız, bu Sözleşme’nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için S4K MEDYA tarafından müşteriye yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme’nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Kaldı ki her halükarda Müşteri Alan adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir.
Müşteri, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerini sağlamayı kabul etmektedir: eğer kayıtlı alan adı sahibi ile iletişim kurulacaksa ona ait posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası; ve eğer kayıtlı alan adı sahibinden farklı ise aynı iletişim bilgileri teknik yetkili, idari yetkili ve ödeme yetkilisi içinde sağlanmalıdır.
Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kabul eder. ICANN’ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek S4K MEDYA gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.
Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.
• Alan Adı
• İsminiz ve posta adresiniz
• E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
• Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
• Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve
• Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi
Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN’ın izin verdiği kapsamda, S4K MEDYA tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir.
Müşteri, aldığı uzantının sağlandığı kayıt firması için varsayılan iletişim bilgisini panelinden oluşturmaması veta alan adı whois gizlilik korumasını aktif etmesi durumunda S4K MEDYA varsayılan bilgileri ile kayıt/güncelleme edileceğini kabul etmektedir.
Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını S4K MEDYA’ya vermektedir.
i. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı
ii. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi
iii. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
iv. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
v. bu ad sunucuların cevap veren isimleri
vi. kaydın Orijinal oluşum tarihi ve
vii. kaydın süre bitim tarihi
S4K MEDYA’nün bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı S4K MEDYA’ya ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI
Müşteri, S4K MEDYA’nın halihazırda var olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, S4K MEDYA’nın “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini kabul etmektedir. S4K MEDYA’nın, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerindeki herhangi bir değişikliğe, internet üzerinde yer vermesi ile ilgili değişiklik yürürlüğe koyulmuş kabul edilir. Müşteri ile S4K MEDYA güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra Müşterinin S4K MEDYA ’dan almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için S4K MEDYA’nın web sitesini düzenli olarak incelemeyi kabul etmektedir. Eğer Müşteri “Uyuşmazlık Çözüm Politikasında” yapılan değişiklikler nedeniyle S4K MEDYA ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, Müşteri kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder.
Müşterinin, S4K MEDYA üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, S4K MEDYA’ya kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğramasını halinde bu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, S4K MEDYA üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, S4K MEDYA’ya, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, S4K MEDYA ‘nın, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda alan adını kontrol altına almak, değiştirmek ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. Bu gibi bir durumda, Müşteri S4K MEDYA ‘nın yerine getirdiği her hangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı onu suçlamamayı kabul etmektedir.
ALAN ADLARININ DEVRİ; YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI
Eğer Müşteri, her hangi bir alan adını devrederse, S4K MEDYA’nın Alan Adı Transfer Sayfasındaki veya farklı bir müşteri ’ye aktarırsa aktarma sayfasından yazılı olan şartları ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alınan bir alan adı farklı bir S4K MEDYA müşterisine aktarılır ise hiçbir şekilde alan adı geri alınamaz ve alan adı ile ilgili hiçbir hak talep edemez. Alan adına ait transfer kodu alınarak başka bir firmaya transfer işlemi yapılan alan adları için müşteri firmamızdan hiçbir hak talep edemez. Alınan alan adları yurt dışı veya yurt içi kayıt firmaları arasında transfer kodu haricinde hiçbir şekilde başka bir firmaya aktarılamaz. Kampanya kapsamından alınan tüm alan adları ve ücretsiz sağlanan alan adları kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde hiç bir firmaya transfer edilemez, sadece sfourk.com üzerinden yönetilebilir. 1 yıl sonunda bu alan adları için transfer kodu sağlanabilir.
Alınan alan adları S4K MEDYA üzerindeki başka bir müşteriye satılabilir. Alan adının yönetme bölümünden satışa çıkarılabilir ve belirtilen fiyat üzerinden satışa çıkartılan alan adları satıldığı anda S4K MEDYA’nın başka bir müşterisine otomatik aktarılır. Satılan alan adları ile ilgili müşteri sattıktan sonra hiçbir hak talep edemez. Satışa çıkardığı alan adı ile ilgili satış sayfasındaki tüm kuralları kabul etmiş sayılır.
Müşterinin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, müşteri, S4K MEDYA’nın, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen S4K MEDYA’nın sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile S4K MEDYA aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir.
S4K MEDYA’ya transfer kodu ile transfer siparişi geçilen alan adları, sipariş zamanına göre değil, Müşteri tarafından whois iletişim bilgisi mailinden onaylama yapıldığı ve eski kayıt firması tarafından onay alınma sonrası işleme alınır. Onay alınamayan alan adları transferi başarısız sonuçlanır ve tutar Müşteri kredisine iade edilir. Bu süreç Müşteri tarafından takip edilmesi gerekir. Sipariş sonrası ilk 7 gün içinde transfer onayı gelmeyen alan adları siparişi iptal edilir. Başarısız işlemlerden S4K MEDYA sorumlu tutulamaz.
S4K MEDYA tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların S4K MEDYA’nın Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz.
MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.
Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi S4K MEDYA’ya sağlayacak, böylece S4K MEDYA’da kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.
HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI; SÖZLEŞME İHLALİ
Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.
i. S4K MEDYA tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme’nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.
ii. Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN’in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN’in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen her hangi bir S4K MEDYA prosedürü gereğince, (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da S4K MEDYA tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.
Müşteri, bu Sözleşme’nin kayıt ve şartlarına ayrıca S4K MEDYA tarafından belirlenen her hangi bir S4K MEDYA kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme’nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve S4K MEDYA’nın bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri S4K MEDYA’ya on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, S4K MEDYA müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterimin alan adlarının iptali ve S4K MEDYA tarafından müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI
S4K MEDYA’dan alınan alan adının uzantısı ne olursa olsun aldıktan sonra silme,iptal işlemi ve isimde değişiklik gibi hiçbir işlem yapılamaz ve hiçbir şekilde alınan ve kayıt edilen alan adlarının ücretleri iade edilemez. Silinebilir durumda olabilen alan adları alan adı yönetiminde belirtildiği kurallar çerçevesinde silinebilir ve belirtilen kurallara göre iadesi yapılabilir. Bir hizmetin yanında hediye olarak verilen alan adlarının ücretleri iade edilmez.

Müşteri, S4K MEDYA tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:
• İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve
• S4K MEDYA tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)
Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) S4K MEDYA Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da S4K MEDYA üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, S4K MEDYA ‘nın DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, S4K MEDYA’nın sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, S4K MEDYA’nın bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.
Müşteri, S4K MEDYA’nın, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, S4K MEDYA, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (3) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, S4K MEDYA alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:
• üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar
• nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler
• haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
• üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
• küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.
Her ne kadar Müşteri S4K MEDYA’nın bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (3) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak S4K MEDYA’ya yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de S4K MEDYA’nın bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz.
BÜTÜN KAYITLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR Müşteri, Üst Sınıf alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.

X